Gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế

Interim Report

By Teramoto Minoru, Bùi Thế Cường, Phạm Văn Bích, Iwai Misaki

Published in March 2016

Mục lục*

Giới thiệu

Chương 1

Các hình (223KB)

Các Bảng

1-2 (184KB)

3-17 (282KB)

Chương 2

Chương 3

Chương 4

*Chương 2, chương 3, chương 4 là luận án độc lập mà mỗi tác giả tự cố gắng viết và giá trị của nó thuộc vào khả năng, sự nỗ lực và đầu tư của mỗi tác giả, chứ không phải là Teramoto (Chủ nhiệm đề tài) và IDE-JETRO.